• Shuyan Chi

红头发的小女孩


有一个小女孩,她长着红色的头发,又漂亮,又活泼。我很喜欢她。


yǒu yī gè xiǎo nǚ hái ,tā zhǎng zhe hóng sè de tóu fā ,yòu piāo liàng ,yòu huó pō 。wǒ hěn xǐ huān tā 。


There is a girl has red hair. She is not only beautiful, but active as well. I like her very much.生(shēng)词(cí) new vocabulary

长(zhǎng)着(zhe) to have

链接  LINKS

霸王龙3 (2).jpg
Spacey Costume
Space Army
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon

© 2018 greenteachinese.org