• Shuyan Chi

开心

Updated: Jan 6, 2019有一个女孩叫开心。她今年十四岁了。她长着金色的头发,又漂亮,又聪明。每次我教她中文都感到很开心。


yǒu yī gè nǚ hái jiào kāixīn 。tā jīn nián shí sì suì le 。tā zhǎng zhe jīn sè de tóu fā ,yòu piāo liàng ,yòu cōng míng 。měi cì wǒ jiāo tā zhōng wén dōu gǎn dào hěn kāi xīn 。链接  LINKS

霸王龙3 (2).jpg
Spacey Costume
Space Army
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon

© 2018 greenteachinese.org